Ozolmuižas (Sidrabiņu) ozolu aleja

Lai arī daudz daudz garāka uz abām pusēm, šajā punktā alejas skaistāko rakusu var sasniegt jebkurš tās baudītājs. Ir valsts aizsargājamo aleju sarakstā.

Lejā dominējošās koku sugas ir ozoli, oši, kļavas un liepas. Pieejama liela dobumaino un atmirušo koku daudzveidība. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā konstatētas divas īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra (Lasius fuliginosus) un lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Tāpat inventarizācijas laikā uzkartēti 61 dobumaini koki, dobumu daudzveidība ir ļoti liela. Papildus konstatēti arī citi bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi - atmirusī koksne, atsegta koksne, sulojoši koki, koki ar sēņu augļķermeņiem, koki ar sabiedrisko plēvspārņu – sirseņu ligzdām. Tāpat alejā konstatētas divas īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – bālā sklerofora (Sclerophora pallida) ar 8 atradnēm un kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) ar 5 atradnēm.
Vietu var apmeklēt plašs cilvēku skaits.

Darba laiks

Vieta pieejama vienmēr.